Skip to main content

Právní informace

I. Základní ustanovení

 1. Tyto Právní informace upravují práva a povinnosti při provozování a užívání webových stránek dostupných na doméně rail-com.eu, která je spravovaná společností Rail-Com Systems s.r.o., se sídlem generála Svobody 764, Rosice, 53351 Pardubice, IČO: 086 67 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 46239 (dále jen „Rail-Com Systems“).
 2. Pro používání této domény platí vedle těchto Právních informací i Zásady ochrany soukromí, Zásady pro soubory cookies a Podmínky a pravidla. Před procházením těchto webových stránek si prosím pečlivě pročtěte výše uvedené dokumenty. Jelikož tyto dokumenty mohou být kdykoli změněny, bez předchozího upozornění, doporučujeme vám pravidelně ověřovat jejich aktuální znění. Nesouhlasíte-li s ujednáními těchto dokumentů, opusťte prosím ihned tyto webové stránky.

II. Duševní vlastnictví

 1. Veškerá autorská práva i další práva duševního vlastnictví týkající se obsahu webových stránek jsou vyhrazena pro společnost Rail-Com Systems a podléhají ochraně dle příslušných právních předpisů.
 2. Tímto upozorňujeme na skutečnost, že zejména loga, obrazové materiály, texty a dokumenty zveřejněné na těchto webových stránkách mohou být předmětem autorských práv či jiných práv k duševnímu vlastnictví třetích stran. Jakékoliv užití obsahu těchto webových stránek je možné pouze pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého či nepřímého obchodního nebo hospodářského prospěchu. Veškeré užívání (stahování, tisk, úpravy, sdělování, jakákoliv forma šíření, atp.) těchto webových stránek či jejich obsahu pro komerční účely podléhá předchozímu písemnému souhlasu společnosti Rail-Com Systems.
 3. Užíváním této domény se zavazujete využívat obsah těchto webových stránek řádným a šetrným způsobem v souladu s příslušnými právními předpisy, bez pokusu o porušování nebo nerespektování autorských práv a užívání obsahu a informací získaných z těchto webových stránek ke komerčním účelům.

III. Obsah webových stránek

 1. Společnost Rail-Com Systems se při provozování této domény snaží zajistit, aby veškeré zveřejněné informace na těchto webových stránkách byly přesné a aktuální, nelze však úplně zaručit, že informace dostupné na těchto webových stránkách jsou aktuální, přesné, správné či úplné.
 2. Společnost Rail-Com Systems si vyhrazuje právo kdykoli opravit obsah bez předchozího upozornění.

IV. Rozsah odpovědnosti

 1. Společnost Rail-Com Systems nenese žádnou odpovědnost za případné přímé nebo nepřímé škody, ušlý zisk, ztráty nebo nároky na náhradu škod vzniklé v souvislosti s touto doménou, jejím využíváním nebo užitím jejího obsahu. Užívání této domény provádí návštěvníci/uživatelé výhradně na vlastní odpovědnost.
 2. Společnost Rail-Com Systems neneseme odpovědnost za správnost, úplnost nebo vhodnost zveřejněných informací k určitému konkrétnímu účelu.

V. Odkazy na webové stránky třetích stran

 1. Společnost Rail-Com Systems přiměřeně prohlíží odkazované stránky, v jakémkoliv rozsahu ale neodpovídá za obsah těchto stránek třetích subjektů nebo jakéhokoliv odkazu uvedeného na takových stránkách. Zařazení takového odkazu neznamená souhlas společnosti Rail-Com Systems s obsahem této stránky.

VI. Využití statistiky webových stránek

 1. Tato doména zpracovává statistiky návštěvnosti a frekvence návštěv. Zpracovávání v žádném případě společnost Rail-Com Systems nepoužívá ke shromažďování osobních údajů konkrétních uživatelů. Tyto údaje jsou používány výhradně v anonymní a souhrnné podobě za účelem zpracovávání statistických informací a zlepšování těchto webových stránek.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Platnost a účinnost Právních informací je ode dne jejich zveřejnění neboli ode dne jejich umístění na těchto webových stránkách. Veškeré změny těchto Právních informací taktéž nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění výše uvedeným způsobem.
 2. V případě, že je některé ustanovení těchto Právních informací nebo se v důsledku změny právních předpisů stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení těchto Právních informací v platnosti.
 3. Právní vztahy mezi společností Rail-Com Systems a uživatelem těchto webových stránek, které vznikly při užívání těchto webových stránek, se řídí českým právem. Místně příslušným soudem k řešení sporů z těchto právních vztahů bude soud v místě sídla společnosti Rail-Com Systems.